DAPZWD-dierenartsen-meppel_header-pand

Algemene Voorwaarden van Dierenartsenpraktijk Zuidwest-Drenthe (DAPZWD)

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALING
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
DAP, de dierenartsenpraktijk Zuidwest – Drenthe gevestigd te Meppel;
Dierenarts, een dierenarts werkzaam bij bedoelde DAP;
Cliënt, de eigenaar van een patiënt;
Patiënt, het ter geneeskundige behandeling aangeboden dier;
Diergeneeskundige behandeling, onderzoek, zowel in- als uitwendig, behandeling en/of keuring van een patiënt een en ander met inachtneming van het in artikel 3.3 gestelde.
ARTIKEL 2 TOEPASBAARHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor diergeneeskundige behandeling van een patiënt tussen de DAP en de cliënt,
waarop de DAP deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
ARTIKEL 3.1 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Een overeenkomst voor diergeneeskundige behandeling van een patiënt komt tot stand door aanbieding van een patiënt door de cliënt dan wel/zijn haar vertegenwoordiger, hoe ook genaamd bij een dierenarts van de DAP gevolgd door acceptatie vanwege de DAP.
Bevoegd tot acceptatie is de behandelend of de bezoekend dierenarts van de DAP.
ARTIKEL 3.2
De DAP is, met uitzondering van noodgevallen, te allen tijde bevoegd een aangeboden patiënt te weigeren dan wel de acceptatie van een patiënt afhankelijk te stellen van de door de DAP te stellen voorwaarden waaronder de voldoening van een door de DAP te bepalen waarborgsom.
ARTIKEL 3.3 INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst verplicht de DAP uitsluitend tot het leveren van diergeneeskundige behandeling(en)
en/of adviezen en het in het kader daarvan toepassen of leveren van medicamenten met inachtneming van alle betrokken belangen.
De DAP is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling en/of advies noch tot het leveren van enig vooraf bepaald resultaat.
De DAP stelt in dit verband eenzijdig de inzet van personeel  vast.
Met wensen van de cliënt inzake de behandeling wordt rekening gehouden voor zover dat naar het oordeel van de behandelend dierenarts kan bijdragen tot een optimale behandeling.
BEËINDIGEN VAN DE DIERGENEESKUNDIGE BEHANDELING
ARTIKEL 4.1
De diergeneeskundige behandeling van een patiënt kan te allen tijde met wederzijds goedvinden worden beëindigd .
ARTIKEL 4.2
De diergeneeskundige behandeling van een patiënt eindigt bij voltooiing van deze behandeling of na overlijden van de patiënt.
ARTIKEL 4.3
Indien de cliënt de voortzetting van de diergeneeskundige behandeling van een patiënt niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien hierover tevoren overleg met de behandelend dierenarts wordt gepleegd, kan /zal deze de cliënt inlichten over de mogelijke gevolgen van deze beëindiging.
ARTIKEL 4.4
Indien de cliënt tegen het advies van de behandelend arts in de diergeneeskundige behandeling van een patiënt beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de dierenarts een verklaring ondertekenen, waarin de cliënt te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de dierenarts in voor eigen risico de diergeneeskundige behandeling heeft beëindigd.
ARTIKEL 4.5
De DAP kan de diergeneeskundige behandeling van een patiënt slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van de behandelend dierenarts kan worden gevergd dat hij/zij de diergeneeskundige behandeling voortzet.
Indien hiertoe wordt overgegaan zal de DAP de diergeneeskundige behandeling voortzetten totdat de cliënt redelijkerwijs een overeenkomst voor diergeneeskundige behandeling met een andere, niet bij de DAP werkzame, dierenarts heeft kunnen sluiten.
ARTIKEL 4.6
De DAP is te allen tijde gerechtigd een patiënt te euthanaseren indien een patiënt naar het oordeel van de DAP en/of de behandelend dierenarts een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving. Zo mogelijk zal de DAP en/of de behandelend dierenarts hierover tevoren overleg voeren met de cliënt.
ARTIKEL 4.7
Indien de diergeneeskundige behandeling van een patiënt op de uitdrukkelijke wens van een cliënt is beëindigd dan wel indien de DAP en/of de behandelend dierenarts de diergeneeskundige behandeling
beëindigt dan wel een patiënt euthanaseert, een en ander met inachtneming van het daaromtrent in deze voorwaarden gestelde, is de cliënt verplicht de DAP de behandelingskosten te vergoeden zonder jegens de DAP aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding.
ARTIKEL 5 BETREDEN STALLEN/STALTERREIN
Het is de cliënt niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de behandelend dierenarts de stallen of het stalterrein van de DAP te betreden.
ARTIKEL 6 RÖNTGENOPNAMEN
Gemaakte röntgenopnamen blijven te allen tijde eigendom van de DAP. Op verzoek van cliënt kunnen betreffende röntgenopnamen tijdelijk aan cliënt worden meegegeven. Voor niet tijdig dan wel beschadigd geretourneerde röntgenopnamen kan door de DAP een bedrag in rekening worden gebracht.
ARTIKEL 7.1 AANSPRAKELIJKHEID ALGEMEEN
De DAP en/of de behandelend dierenarts aanvaardt/aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de behandelend dierenarts dan wel een door hem/haar ingeschakelde hulppersoon bij een diergeneeskundige behandeling, de keuring daaronder niet begrepen, tenzij vaststaat dat deze schade is veroorzaakt doordat de dierenarts of de hulppersoon tekort is geschoten in de zorg die van hem/haar mocht worden verwacht.
ARTIKEL 7.2 AANSPRAKELIJKHEID KEURINGEN
De DAP en/of behandelend dierenarts aanvaardt/aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door het uitvoeren van een keuring dan wel door onjuistheden of onvolledigheden in het opstellen van een keuringsrapport, tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de behandelend dierenarts.
ARTIKEL  7.3 BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van de DAP en /of de dierenarts en/of een door hem/haar ingeschakelde hulppersoon zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.
ARTIKEL 8 ARBITRAGE IN GEVAL VAN KEURINGSGESCHILLEN
Elk geschil met betrekking tot een keuring zal worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels beschreven in het reglement van de Stichting Veearbitrage(arbitragecommissie voor paarden en pony`s).
ARTIKEL 9.1 BETALING
Voor wat betreft de in rekening te brengen tarieven en honoraria stelt de DAP, naar gelang tijd en omstandigheden, zijn eigen tarieven vast. Op de nota wordt de benodigde BTW vermeld.
ARTIKEL 9.2
De dood van een patiënt  en/of het niet realiseren van een door de cliënt gedacht/gewenst effect ontslaat de debiteur niet van de verplichting tot betaling van de gemaakte  kosten.
ARTIKEL 9.3
Betaling van de nota dient contant te geschieden, direct na de behandeling tenzij anders is overeengekomen. Voor niet-contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
ARTIKEL 9.4
Indien meer nota`s  openstaan worden niet integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de eerst vervallene.
ARTIKEL 9.5
Bij niet-tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur de wettelijke rente verschuldigd over hoofdsom of restant der vordering. Voor het verzenden van een aanmaning wordt per keer een bedrag van € 5.50 in rekening gebracht.
ARTIKEL 9.6
De debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, of ophouding van betaling toe te passen ten aanzien van bedragen, die hem/haar door de DAP in rekening worden gebracht  voor de door hem gedane diergeneeskundige behandelingen en/of in het kader daarvan gedane leveringen van medicamenten.
ARTIKEL 9.7
Indien de debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden, exclusief BTW, gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 40,00.
ARTIKEL 10
Op elke overeenkomst tussen de DAP en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden worden gehanteerd door:
Dierenartsenpraktijk  Zuidwest-Drenthe
Lepelaar 70
7943 SH Meppel
T: (0522) 238508
F: (0522) 238540
KvK nummer: 41020317

Dierenartsen:
J. Bosman
B.A. Sloots
J.R.F. Schutte
R. Compagner-Meulenbelt